INSPIRES Sp. z o. o. oraz Fundacja Aktywności Obywatelskiej realizuje projekt pt. „Uwierz w siebie!” dofinansowany z Funduszy Europejskich, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne, działanie 11.1. Aktywne włączenie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2021 r. do 30.09.2022 r.

Kwota dofinansowania: 1 365 687,06 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 1 365 687,06 PLN
Wartość projektu: 1 606 690,66 PLN

Celem projektu jest: Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej i szans na podjęcie zatrudnienia u 84 osób z niepełnosprawnościami, niezatrudnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z woj. lubelskiego w wieku powyżej 18 roku życia (55 kobiet i 29 mężczyzn) do września 2022 r., przez realizację kompleksowego programu aktywizacji społeczno-zawodowej obejmującego: diagnozę indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników/czek projektu, warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwo specjalistyczne, pośrednictwo pracy, szkolenia komputerowe, szkolenia zawodowe oraz staże.