Rekrutacja

Rekrutacja do projektu „Uwierz w siebie!” prowadzona jest  na terenie całego województwa Lubelskiego, w okresie  od 09.2021-02.2022r. w sposób ciągły do zebrania ostatniego Uczestnika/czki Projektu. Średnio 7 rund rekrutacyjnych po 12 osób.

Projekt „Uwierz w siebie!” daje możliwość udziału w projekcie  wyłącznie osób z niepełnosprawnościami.  Grupę docelową projektu stanowią 84 osoby z niepełnosprawnościami.

Jeśli jesteś osobą:

  • Osobą z niepełnosprawnościami,
  • powyżej 18 roku życia,
  • osobą bezrobotną, osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy, osobą bierną zawodowo,
  • zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • osobą doświadczającą wielokrotnego wykluczenia społecznego,
  • osobą korzystającą z PO PŻ.

To szukamy Ciebie!

Dokumenty można składać w biurze projektu (osobiście, drogą pocztową, za pośrednictwem osoby trzeciej.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej.

Komplet dokumentów rekrutacyjnych składa się z:
– Regulaminu projektu.
– Zaświadczenie z właściwego Urzędu pracy o bezrobociu (dotyczy osób bezrobotnych zarejestrowanych w UP).
– Zaświadczenia z ZUS o braku odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne/ decyzja o przyznaniu emerytury lub renty (dotyczy osób biernych zawodowo i osób bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy).
– Formularz rekrutacyjny.
– Kserokopie orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument potwierdzający stan zdrowia.
– Jeśli dotyczy oświadczenie z korzystania z PO PŻ.
– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Proces rekrutacji

Rekrutacja obejmie 2 etapy:
I etap
Kryterium dostępu:
– kompletność i kwalifikowalność dokumentów rekrutacyjnych
– miejsce zamieszkania – województwo lubelskie
– status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w UP, osoby biernej zawodowo, bezrobotnej niezarejestrowanej w UP.
– orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia (zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry)
– korzystanie z POPŻ

II etap
Kryteria premiujące:
– osoby zamieszkujące obszary wiejskie – 3 p.
– płeć-K-2p,
– osoby bierne zawodowo, os o niskich kwalifikacjach -2 p.,
– osoby/ rodziny  korzystające z PO PŻ -5p.,
– osoby o znacznym/umiarkowanym  stopniu niepełnosprawności, osób z niepełnosprawnością sprzężoną, osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi –  5 p.

84-ry osoby z największa liczbą punktów weźmie udział w projekcie. W procesie rekrutacji powstanie lista podstawowa i rezerwowa dla każdej rundy rekrutacyjnej. Lista sporządzona będzie w podziale o płeć i liczbę zdobytych punktów.

DOKUMENTY DO POBRANIA
Formularz zgłoszeniowy
Regulamin projektu
Analiza potrzeb w zakresie usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami
Oświadczenie o zatrudnieniu